คณะผู้บริหาร

 

นายจรัส  พรมมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน

062-1235394

 

นายพะดา  รักไพรสายเพชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน

061-3371828

 

นายชีวพล  ผู้ครองธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน
086-3098245

 
นางสาวสุภาพร  คงบุญลาภ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เสาหิน

 
 
นายธวัชชัย  ทะนัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน
0895317522