ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ที 1

หมู่ที่ 1 บ้านเสาหิน
ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ประวัติความเป็นมา
           ชื่อเดิมคือ บ้านเสาหิน ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาอยู่เป็นครอบครัวแรกใช้ชื่อจากการเกิดปรากฏการทางธรรมชาติ เป็น แท่งดินผสมหินตั้งอยู่บริเวณแนวเขตติดต่อระหว่างแผ่นดินไทยกับประเทศพม่า ต่างพากันเรียกสิ่งนี้ว่า “เสาหิน” จึงใช้ชื่อเสาหินเป็นชื่อหมู่บ้าน บ้านเสาหิน บ้านเสาหินมี 1 หมู่บ้านหลัก แยกหย่อมบ้านออกเป็น 4 หย่อมบ้านบ้าน ประกอบด้วย
         
UploadImage

บ้านเสาหิน (บ้านหลัก)
ใช้ชื่อปรากฏการจากธรรมชาติเป็นชื่อหมู่บ้าน

UploadImage
ย่อมบ้านกิ่ว
ใช้ชื่อที่ตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณเชิงเขาเป็นชื่อหมู่บ้าน
 
UploadImage
หย่อมบ้านใหม่
 
 เรียกชื่อตามการตั้งหมู่บ้านใหม่
UploadImage
                         หย่อมบ้านห้วยปู 
ใช้ชื่อลำห้วยเป็นชื่อหมู่บ้าน
UploadImage
หย่อมบ้านห้วยเดื่อ
ใช้ชื่อลำห้วยเป็นชื่อหมู่บ้าน