ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ที 2

หมู่ที่ 2 บ้านแม่เหลอ 
ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประวัติความเป็นมา

          บ้านแม่เหลอชื่อเดิมคือ บ้านขุนแม่เหลอ ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาอยู่เป็นครอบครัวแรกใช้ชื่อลำห้วยแม่เหลอ ซึ่งเดิมนั้นจะมีหย่อมบ้าน อยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของลำห้วย ต่อมาประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงแยกหย่อมบ้านออกเป็น 3 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย 
 

UploadImage                บ้านแม่เหลอ (บ้านหลัก)
               ใช้ชื่อลำห้วยเป็นชื่อหมู่บ้าน
UploadImage
หย่อมบ้านบ้านมอโกจอ 
ใช้ชื่อโป่งดิน (ตามภาษากระเหรียง มอโกจอ) เป็นชื่อหมู่บ้าน
UploadImage
หย่อมบ้านขุนแม่เหลอ
ใช้ชื่อของลำห้วยซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของลำห้วย (ขุนห้วย)
UploadImage
หย่อมห้วยโป่ง
ใช้ชื่อของลำห้วยซึ่งตั้งอยู่บริเวณของลำห้วย

สภาพทางภูมิศาสตร์ และการคมนาคม 

     บ้านแม่เหลอมีพื้นที่เป็นที่ราบหุบเขาติดลำห้วยและมีภูเขาล้อมรอบ

          - ทิศเหนือ ติดเขตป่าอำเภอแม่ลาน้อย

          - ทิศใต้ ติดเขตป่าบ้านแม่เจ

          - ทิศตะวันออก ติดเขตป่าตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่สะเรียง

          - ทิศตะวันตก ติดป่า

 ระยะทาง
      - จากอำเภอแม่สะเรียง ถึง บ้านเสาหิน จำนวน 72 กิโลเมตร

การคมนาคม
    
 - รถยนต์
      - รถจักรยานยนต์ 


 สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
     เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาล้อมรอบมีความอุดมสมบูรณ์พื้นที่หมู่บ้านอยู่ติดลำห้วยแม่เหลอ มีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ 
     
 ประชากร
     -ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือน กันยายน 2560 
          เพศชาย จำนวน 257 คน เพศหญิง จำนวน 278 คน  รวม 535 คน
          บ้าน จำนวน 145 หลังคาเรือน


 รายชื่อผู้นำชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
          1. นายพะแหละพอ น้อยสุวรรณ 
          2. นายผ่องพันธ์  ครองธารา (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน/กำนันตำบลเสาหิน)

 รายชื่อสมาชิกสภา

          1. นายสารกิจ  อมรใฝ่รวมมิตร
          2. นางปราณี  อุทัยศรี 


 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่สำคัญ คือ
          1. เลี้ยงผีฝาย ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี
          2. เลี้ยงผีไร่ ตรงแปลงเพาะปลูก ก่อนเพาะปลูกต้องทำพิธีดูกระดูกไก่ ว่าข้าวจะดีหรือไม่ดี การทำข้าวไร่ หมุนเวียนประมาณ 7 ปี ต่อครั้ง
          3. การลงแขก การเอาวันหรือ (ช่วยกันทำงาน)
          4. ปีใหม่ (เรียกภาษากระเหรี่ยงว่า "หนี่ซอโข่" ) ช่วงเดือนมกราคม พิธีคือ ทำการมัดมือและหลังจากทำนาเสร็จก็จะมีการมัดมืออีกครั้ง ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี (หรือภาษากะเหรี่ยงเรียกประเพณีนี้ว่า "ลาดุมู" โดยนำข้าวที่ได้มาทำเป็นเหล้า ทำพิธีด้วยไก่
          5. พิธีสู่ขวัญ หรือ (เกาะกาลา) จะทำช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
          6. พิธีสังขหะ (วอฮี่) หรือพิธีสะเดาะเคราะห์

 อาชีพ 
          - ทำไร่เลื่อนลอย
          - ทำนา
          - ทำสวน
          - เก็บหาของป่า
          - รับจ้างทั่วไป

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไฝ่ กระด้ง แป้ม เป็นต้น 

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
          1.สภาพพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์
          2. สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยง (ปาเกอะญอ)
          3. โป่ง นกและสัตว์ป่า
          4. ดอยผาขาวซึ่งเป็นป่าเร้นลับ (ป่าอาถรรพ์)