ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ที 3

หมู่ที่ 3 บ้านแม่สอง
ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ประวัติความเป็นมา
           ชื่อเดิมคือ บ้านแม่สอง ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาอยู่เป็นครอบครัวแรกใช้ชื่อลำห้วยแม่สอง ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน บ้านแม่สอง มี 4 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย
UploadImage
บ้านแม่สอง (บ้านหลัก) 
ใช้ชื่อลำห้วยเป็นชื่อหมู่บ้าน
UploadImage
หย่อมบ้านแม่โป่
ใช้ชื่อลำห้วยเป็นชื่อหมู
 
UploadImage
หย่อมบ้านวาทู
ใช้ชื่อผู้ใหญ่บ้าน คือ (นายวาทู) เป็นชื่อหมู่บ้าน
UploadImage
หย่อมบ้านพะโพแฮ
ใช้ชื่อคนที่พาครอบครัวมาตั้งเป็นหลังแรก เป็นชื่อหมู่บ้าน
UploadImage
หย่อมบ้านขุนแม่สอง
ใช้ชื่อของลำห้วยซึ่งตั้งอยู่จุดเริ่มต้นของลำห้วย (ขุนห้วย)
 
   
   

สภาพทางภูมิศาสตร์ และการคมนาคม 
          บ้านแม่สอง มีพื้นที่เป็นหุบเขาติดลำห้วยและมีภูเขาล้อมรอบ
          
- ทิศเหนือ ติดเขตป่าอำเภอแม่ลาน้อย
          - ทิศใต้ ติดเขตป่าบ้านสล่าเชียงตอง
          - ทิศตะวันออก ติดป่า
          - ทิศตะวันตก ติดป่า

 สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
     เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาล้อมรอบมีความอุดมสมบูรณ์พื้นที่หมู่บ้านอยู่ติดลำห้วยแม่สอง มีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ เฉพาะที่อยู่อาศัย

 ประชากร
     -ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือน กันยายน 2560 
          เพศชาย จำนวน 291 คน เพศหญิง จำนวน 254 คน รวม 545 คน
          บ้าน จำนวน 144 หลังคาเรือน 


 รายชื่อผู้นำชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
          1. นายวาทู อมรใฝ่ซื่อตรง 
          2. นายหม่อจีโพ ไพรอนันต์กุล
          3. นายเพชร  กุลวนาเจริญ
          4. นายศิริพงษ์  ใฝ่ประหยัดธรรม (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน) 

 รายชื่อสมาชิกสภา
          1. นายบุญแสวง ไพรอนันต์กุล 
          2. นายหม่อเอวา วนาเจริญ

 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนที่สำคัญ คือ

          1. สำนักงสงฆ์ขุนแม่สอง สร้างโดยชุมชนบ้านขุนแม่สอง 

 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่สำคัญ คือ

          1. เลี้ยงผีฝาย ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี
          2. เลี้ยงผีไร่ ตรงแปลงเพาะปลูก ก่อนเพาะปลูกต้องทำพิธีดูกระดูกไก่ ว่าข้าวจะดีหรือไม่ดี การทำข้าวไร่ หมุนเวียนประมาณ 7 ปี ต่อครั้ง
          3. การลงแขก การเอาวันหรือ (ช่วยกันทำงาน)
          4. ปีใหม่ (เรียกภาษากระเหรี่ยงว่า "หนี่ซอโข่" ) ช่วงเดือนมกราคม พิธีคือ ทำการมัดมือและหลังจากทำนาเสร็จก็จะมีการมัดมืออีกครั้ง ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี (หรือภาษากะเหรี่ยงเรียกประเพณีนี้ว่า "ลาดุมู" โดยนำข้าวที่ได้มาทำเป็นเหล้า ทำพิธีด้วยไก่
          5. พิธีสู่ขวัญ หรือ (เกาะกาลา) จะทำช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
          6. พิธีสังขหะ (วอฮี่) หรือพิธีสะเดาะเคราะห์

 อาชีพ 

          - ทำไร่เลื่อนลอย
          - ทำนา
          - ทำสวน
          - เก็บหาของป่า
          - รับจ้างทั่วไป

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไฝ่ กระด้ง แป้ม เป็นต้น 

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
          
1. สภาพพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์
          2. สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ)