ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ที 4

หมู่ที่ 4 บ้านแม่เจ 
ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ประวัติความเป็นมา
          ชื่อเดิมคือ บ้านแม่เจ ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาอยู่เป็นครอบครัวแรกใช้ชื่อลำห้วยแม่เจ ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน (ภาษาไทยใหญ่เรียกว่า แม่เก) บ้านแม่เจมี 3 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย 

UploadImage
หย่อมบ้านแม่เจ 
UploadImage
หย่อมบ้านอีหลู่
UploadImage
หย่อมบ้านเหล่อวาเด
 
   
   

สภาพทางภูมิศาสตร์ และการคมนาคม 
          บ้านแม่เจมีพื้นที่เป็นหุบเขาติดแม่น้ำและมีภูเขาล้อมรอบ
          
- ทิศเหนือ ติดเขตบ้านแม่เหลอ
          - ทิศใต้ ติดเขตป่าหมู่บ้านโพซอ
          - ทิศตะวันออก ติดป่า
          - ทิศตะวันตก ติดป่า

 สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
        เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาล้อมรอบมีความอุดมสมบูรณ์พื้นที่หมู่บ้านอยู่ติดลำห้วยแม่แงะ มีลำห้วยเล็กอีก 2 ลำห้วย ไหลมาประจบกับลำน้ำแงะ คือ ลำห้วยแม่เจ  และลำห้วยผาแดง มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ 

 ประชากร
     -ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือน กันยายน 2560 
          เพศชาย จำนวน 151 คน เพศหญิง จำนวน 146 คน รวม 297 คน
          บ้าน จำนวน 104 หลังคาเรือน


 รายชื่อผู้นำชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
          1. นายจ่าเอ วนาก้องเกียรติ
          2. นายโม คุณก้องไกร 
          3. นายเอกรินทร์ คงบุญลาภ 
          4. นางสาวสุพินทร์ วนาก้องเกียรติ (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

 รายชื่อสมาชิกสภา
          1. นายสราวุธ  เดชก้องพนา
          2. นายนวิน   กนกวรรณพร


 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนที่สำคัญ คือ 
          1. สำนักสงฆ์บ้านแม่เจ สร้างโดยชุมชนบ้านแม่เจ

 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่สำคัญ คือ

          1. ปอยลอมซอม (ตักบาตรเทโว) 
          2. ปอยส่างลอง (บวชเณร-บวชลูกแก้ว)
          3. การลงแขก การเอาวันหรือ (ช่วยกันทำงาน)
          4. เข้าหว่า (เข้าพรรษา)
          5. ออกหว่า (ออกพรรษา) 


 อาชีพ 
          - ทำไร่เลื่อนลอย
          - ทำนา
          - ทำสวน
          - เก็บหาของป่า
          - รับจ้างทั่วไป

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          1. กุ้ป (หมวกสานด้วยไม้ไฝ่ข้าวหลาม)            
          2. ถั่วเน่าแค๊บ (ถั่วเน่าทำเป็นแผ่น) 

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
          
1.สภาพพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์
          2. สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าไทยใหญ่ และเผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ)
          3. ถ้ำผีแมนบนด้วยห้วยผาแดง