ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ที 5

หมู่ที่ 5 บ้านโพซอ
ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ประวัติความเป็นมา
          ชื่อเดิมคือ บ้านแม่แส่ ต่อมาศูนย์พัฒาสังคมสงเคราะห์ชาวเขา ได้ตั้งหมู่บ้านใหม่ให้เป็นหมู่บ้านโพซอ เมื่อ พ.ศ. 2518 ผู้เริ่มก่อตั้งชุมชน คือ นายโพซอ โพธิ์หย่า เมื่อประมาณ 60 กว่าปี มีจำนวน 2 ครัวเรือน คือนายโพซอ และนายจอมี (น้องชาย) โดยย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านแพะ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านโพซอมี 2 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย 

 

UploadImage
บ้านโพซอ (บ้านหลัก)
   
 

หย่อมบ้านห้วยปลาฝา


สภาพทางภูมิศาสตร์ และการคมนาคม 
          บ้านแม่เจมีพื้นที่เป็นหุบเขาติดแม่น้ำและมีภูเขาล้อมรอบ
          
- ทิศเหนือ ติดเขตบ้านแม่เจ หมู่ที่ 4 
          - ทิศใต้ ติดเขตป่าหมู่บ้านแม่ก๋อน
          - ทิศตะวันออก ติดป่า
          - ทิศตะวันตก ติดเขตบ้านอูหลู่ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
        เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาล้อมรอบมีความอุดมสมบูรณ์พื้นที่หมู่บ้านอยู่ติดลำห้วยแม่แงะ มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ 

 ประชากร
     -ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือน กันยายน 2560 
          เพศชาย จำนวน 260 คน  เพศหญิง จำนวน 264 คน  รวม 524 คน
          บ้าน จำนวน 143 เรือน


 รายชื่อผู้นำชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
          1. นายโพซอ โพธิ์หย่า
          2. นายพะซู บูชาช่วงโชติกุล
          3. นายโลคา บูชาปกรณ์กุศล
          4. นายพะยาเก วนาเกียรติกุล
          5. นายวีระพันธ์ อมรใฝ่เฉลิม
          6. นายฉัตรชัย บูชาช่วงโชติกุล 
          7. นายสันติ พัฒนะเสรีพงศ์ 
          8. นายสายันต์ บำรุงพนัส 
          8. นายฉัตรชัย อมรกุญชรเดช (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

 รายชื่อสมาชิกสภา
          1. นายพัฒนา บูชาปกรณ์กุศล
          2. นายอาทิตย์ ใฝ่เกียรติก้อง 

 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนที่สำคัญ คือ 

          1. วัดโพซอ สร้างโดยชุมชนร่วมกับศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา พ.ศ. 2518
          2. เจดีย์ (พระธาตุ) สร้างโดยชุมชนโดยผู้นำคือนายโพซอ กับนายพะโหละโล เมื่อปี พ.ศ. 2515
          3. ศาลเจ้า สร้างโดยผู้นำคือหมอผีประจำหมู่บ้าน (นายหม่อนุ และนายพะนุเชอร์ เป็นผู้ช่วยหมอผี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 

 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่สำคัญ คือ

          1. เลี้ยงผีฝาย ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี
          2. เลี้ยงผีไร่ ตรงแปลงเพาะปลูก ก่อนเพาะปลูกต้องทำพิธีดูกระดูกไก่ ว่าข้าวจะดีหรือไม่ดี การทำข้าวไร่ หมุนเวียนประมาณ 7 ปี ต่อครั้ง
          3. การลงแขก การเอาวันหรือ (ช่วยกันทำงาน)
          4. ปีใหม่ (เรียกภาษากระเหรี่ยงว่า "หนี่ซอโข่" ) ช่วงเดือนมกราคม พิธีคือ ทำการมัดมือและหลังจากทำนาเสร็จก็จะมีการมัดมืออีกครั้ง ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี (หรือภาษากะเหรี่ยงเรียกประเพณีนี้ว่า "ลาดุมู" โดยนำข้าวที่ได้มาทำเป็นเหล้า ทำพิธีด้วยไก่
          5. พิธีสู่ขวัญ หรือ (เกาะกาลา) จะทำช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
          6. พิธีสังขหะ (วอฮี่) หรือพิธีสะเดาะเคราะห์

 อาชีพ 
          - ทำไร่เลื่อนลอย
          - ทำนา
          - ทำสวน
          - เก็บหาของป่า
          - รับจ้างทั่วไป

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          1. การทอผ้าประจำเผ่ากะเหรี่ยง หรือ (ปาเกอะญอ) 

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
          
1.สภาพพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์
          2. สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงหรือปาเกอะญอ
          3. ถ้ำหินย้อยโพซอ