ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ที 6

หมู่ที่ 6 บ้านสล่าเชียงตอง 
ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ประวัติความเป็นมา
          ชื่อเดิมคือ บ้านสล่าเกงตอง ซึ่งเป็นชื่อของผู้เฒ่าคนหนึ่ง ชื่อ สล่า เกงตอง เป็นชาวเขาเผาไทยใหญ่ ที่ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นครอบครัวแรกจึงใช้ชื่อของผู้เฒ่านี้เป็นชื่อของหมู่บ้าน และได้เรียกชื่อเพี้ยนกลายมาเป็น บ้าน สล่าเจียงตองและสล่าเชียงตองชื่อปัจจุบัน ผู้เริ่มก่อตั้งชุมชน ผู้เริ่มก่อตั้งชุมชน คือ นาย สล่า เจียงตอง บ้านสล่าเชียงตองมี 4 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย
UploadImage
บ้านสล่าเชียงตอง (บ้านหลัก)
UploadImage
หย่อมบ้านแม่ต้อบ
UploadImage
หย่อมบ้านนาป่าแป๋
UploadImage
หย่อมบ้านแพะ


สภาพทางภูมิศาสตร์ และการคมนาคม 
          บ้านสล่าเชียงตอง มีพื้นที่เป็นหุบเขาติดแม่น้ำและมีภูเขาล้อมรอบ
          
- ทิศเหนือ ติดเขตป่าบ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 และบ้านแม่สอง หมู่ที่ 3 
          - ทิศใต้ ติดเขตป่า 
          - ทิศตะวันออก ติดป่า
          - ทิศตะวันตก ติดป่า

 สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาล้อมรอบมีความอุดมสมบูรณ์พื้นที่หมู่บ้านอยู่ติดลำห้วยแม่แงะ มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ 

 ประชากร
     -ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือน กันยายน 2560 
          เพศชาย จำนวน 461 คน  เพศหญิง จำนวน 399 คน  รวม 860 คน
          บ้าน จำนวน 198 หลังคาเรือน


 รายชื่อผู้นำชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
          1. นายยุ้น คำอ้าย
          2. นายสมคิด คำอ้าย
          3. นางปราณี รัตนา 
          4.นายละติ่น คำอ้าย
          5.นายพิศวาส คำอ้าย (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

 รายชื่อผู้นำชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
          1. นายตระกูล ขจิตพวงมาลา
          2. นายสุนทร อำนวยผลพิบูลย์ 

   
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนที่สำคัญ คือ

          1. วัดสล่าเชียงตอง สร้างโดยชุมชนบ้านสล่าเชียงตอง
          2. เจดีย์ (พระธาตุ) สำนักสงฆ์สล่าเชียงตองเหนือ
          3. ถ้ำผีแมน ค้นพบโล่งศพผีแมนหน้าถ้ำเรียงกันเป็นชั้น
          4. 
เจดีย์ (พระธาตุทันใจ) วัดสล่าเชียงตองไต้

 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่สำคัญ คือ
          1.ปอยลอมซอม (ตักบาตรเทโว) ช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี
          2.ปอยส่างลอง (บวชเณร-บวชลูกแก้ว)
          3.การลงแขก การเอาวันหรือ (ช่วยกันทำงาน)
          4.เข้าหว่า (เข้าพรรษา)
          5.ออกหว่า (ออกพรรษา)

 อาชีพ 

          - ทำไร่เลื่อนลอย
          - ทำนา
          - ทำสวน
          - เก็บหาของป่า
          - รับจ้างทั่วไป

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          1.กุ้ป (หมวกสานด้วยไม้ไผ่ข้าวหลาม)
          2.ถั่วเน่าแค๊บ (ถั่วเน่าทำเป็นแผ่น) 

 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
          
1. สภาพพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์
          2. สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เผ่าไทยใหญ่และกะเหรี่ยง (สะกอ) 
          3. ถ้ำห้วยกูแง
          4. ถ้ำผีแมนห้วยปุ๊
          5. ถ้ำผีแมนบนดอยแม่แพะ