กองช่าง

กองช่าง

 

นายธวัชชัย  ทะนัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
                                                    ว่าง                                                                  
                                              นายช่างโยธา                                                             นายจักรี  บุญเจิง  
                                        ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                                                      ผู้ช่วยนายช่างโยธา
                                                                                                    
                                           นางปาณิสรา  อยู่อ้น                                               นายจักรพล  วนาเกียรติกุล
                                                   ทั่วไป                                                                      ทั่วไป