กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธรรมนูญ  พงษากุล
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                                                                                             นางสาวจุรีรัตน์  นันทบริสุทธิ์                                                นางชนมน  คงแดง
                                  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                                                  ครูชำนาญการ
                                                                                                                      ศพด.บ้านโพซอ

 

                                                                                                                                                                                                         นางสาวพนิดา  มุ่งเจริญ                                           นางศรีคำ  ยุทธกิจรัตนา
                                                ทั่วไป                                                                   ผู้ดูแลเด็ก
                                                                                                                     ศพด.บ้านแม่เหลอ
 

                                                                                                                   

                                                                                                                                นางสาวประทุมพร  วนาเจริญ
                                                                                                                     ทั่วไป  ศพด.บ้านแม่โป่