โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน


นายธวัชชัย  ทะนัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน


 

                                                                     ว่าง                            ว่าง
       นายธรรมนูญ  พงษากุล              นายกวินวิโรจน์  เดชายะรินทร์                                                                        
          หัวหน้าสำนักปลัด                         ผู้อำนวยการกองคลัง                  ผู้อำนวยการกองช่าง               ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)          (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)         (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)