โครงสร้างสภา อบต.เสาหิน

นายสุพจน์  กนกสกนธ์ชัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน

                                                                                            
                               นายสมพร  เก่งอาวุธ                                           นายธวัชชัย  ทะนัน
                รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน

                                                                                           
                         นายพะเซวา  คุ้มระวีโชติช่วง                                    นายหม่อเส่พะ  เดชก้องพนา
                                         ส. อบต. หมู่ 2                                                    ส.อบต. หมุู่่ 4


                                                                                             
                          นายอาทิตย์  ใฝ่เกียรติก้อง                                        นายทุูมจ่าม  เก่งค้าขาย
                                         ส.อบต. หมู่ 5                                                      ส.อบต. หมู่ 6