การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
***************************************
 
วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจรัส พรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน ประธานการประชุม ได้ดำเนินการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน พนักงานครู  พนักงานจ้าง เพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร การป้องกันทุจริตในองค์กร เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน เป็นที่พึ่งของประชาชนมีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ