พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

UploadImage

พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

เป็นการกำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี 2565 เป็นต้นไป โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังคงกำหนดอัตราในการจัดเก็บเหมือนกับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../A/084/T_0001.PDF...

**********************************

สำหรับหลักเกณฑ์ในการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีกรณีใช้ประกอบการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ยังคงเหมือนเดิม ดังนี้ (ทบทวนอีกครั้งนะคะ)

1. กรณีใช้ประโยชน์เกษตรกรรม (โฉนดที่ดิน+บุคคลธรรมดา+เกษตรกรรม) ยังคงเหลืออีกหนึ่งปีที่จะได้รับการบรรเทาภาระภาษีโดยการยกเว้นภาษี คือ ปี 2565 (มาตรา 96) ส่วนปี 2566 จะต้องพิจารณามูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าเกินกว่า 50 ล้านบาทหรือไม่ ถ้ามีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีต่อไป (มาตรา 40)

2. กรณีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เฉพาะกรณีบ้านหลังหลัก มีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์บ้านหลังหลัก ซึ่งมี 2 กรณี ดังนี้ (มาตรา 41)

กรณีที่หนึ่ง มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา

2. ที่ดินประเภทโฉนด+สิ่งปลูกสร้าง(บ้าน)

3. ใช้เพื่ออยู่อาศัย

4. เจ้าของมีชื่อในทะเบียนบ้าน แค่มีชื่อก็เข้าแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเป็นเจ้าบ้าน

(รวมยกเว้นทรัพย์สินทั้งหมด ที่ดิน+สิ่งปลูกสร้าง ไม่เกิน50ล้านบาท)

กรณีที่สอง มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา

2. สิ่งปลูกสร้าง(บ้าน) ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน

3. ใช้เพื่ออยู่อาศัย

4. เจ้าของมีชื่อในทะเบียนบ้าน แค่มีชื่อก็เข้าแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเป็นเจ้าบ้าน

(ยกเว้นเฉพาะมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกิน10ล้านบาท)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
มาตรา 40 ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ใน การประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการคำนวณภาษีไม่เกิน ห้าสิบล้านบาท

มาตรา 96 เพื่อเป็นการบรรเทาการชำระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

มาตรา 97 เพื่อเป็นการบรรเทาการชำระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจำนวนที่สูงกว่าจำนวนภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามจำนวนที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปีก่อน เหลือจำนวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษี ดังนี้

(1) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนภาษีที่เหลือ

(2) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจำนวนภาษีที่เหลือ

(3) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนภาษีที่เหลือ

(ดูฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/030/T_0021.PDF)

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน

เบอร์โทร 053683013